Õppeasutuse nimi:
OÜ Keeltekeskus Kaja
 
Õppekava nimetus: Inglise keele B1-taseme täiendkoolitus (moodulid B1.1 ja B1.2). Tööalase ja suhtluskeele kursus.
 
Õppekavarühm:
Keeleõpe, inglise keel võõrkeelena
 
Õppekava koostamise alus:
Euroopa keeleõppe raamdokument
 
Õppe maht ja ülesehitus: 200 akadeemilist tundi, millest 120 tundi on auditoorset õpet ja 80 tundi iseseisvat tööd.
Lühikursuste, intensiiv- ja poolintensiivkursuse ühe mooduli maht on kas 84 või 60 tundi, millest vastavalt 48 või 40 tundi on auditoorset õpet ja 36 või 20 tundi on iseseisvat tööd. Vestluskursuse ühe mooduli maht on 42 tundi, millest 28 tundi on auditoorset õpet ja 14 tundi iseseisvat tööd. 
 
Auditoorses õppes on põhirõhk kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatika seaduspärasuste selgitamisel. Iseseisvalt jäetakse koju õppida sõnavara, teha grammatikaharjutusi ja kirjalikke loovtöid, võimalusel tuleb ka keelt keelekeskkonnas praktiseerida.  

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Õppijad, kes soovivad omandada inglise keelt B1-tasemel. Õppijate vastuvõtt toimub registreerimistaotluse alusel. Õpingute alustamise tingimuseks on inglise keele A2-taseme kursuse lõpetamine viimase kahe aasta jooksul või Keeltekeskus Kaja tasemetesti sooritamine. 

Õppe eesmärk:
Omandada inglise keele oskus B1-tasemel, mis võimaldab enamasti ingliskeelses keskkonnas hakkama saada.

Õpiväljundid:
Iga koolituse edukalt läbinu oskab järgmist:
- saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: töö, kool, vaba aeg jne; saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust.
- saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest või oma töö või huvialadega seotud sõnadest.
- oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval või teda puudutaval teemal: pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused.
- oskab lihtsate lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi. Oskab esitada oma vaateid, lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane, kuid argumenteeritud väitluses jääb veel hätta. Oskab edasi anda jutu, raamatu ja filmi sisu.
- oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või talle huvi pakkuval teemal. Oskab kirjutada isiklikku või lihtsat ametlikku kirja.

Õppe sisu:
B1-taseme inglise keele kursuse tundides on põhirõhk kõne ja selle mõistmise arendamisel ning grammatika seaduspärasuste selgitamisel. Iseseisvalt jäetakse koju õppida sõnavara, teha grammatikaharjutusi ja kirjalikke loovtöid, lisaks on vaja jälgida ingliskeelseid tele- ja raadiosaateid, lugeda lihtsamaid ajakirjanduslikke tekste ning võimalusel ingliskeelses keskkonnas kõnekeelt praktiseerida.  

Rääkimisoskuse ning ingliskeelse kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamine toimub järgmistel teemadel: 
-      Enda ja oma pere tutvustamine. Info päritolu kohta, oma kodumaa tutvustamine. Kombed ja traditsioonid eri maades, kultuuritaustade võrdlus. Suhted kodus ja sugulaste vahel. Ametlikud dokumendid. 
-      Töö, ametid. Oma töö kirjeldamine, tööülesanded. Töö- ja õppimisvõimalused. Töövestlus. Elulookirjeldus: töökogemus, hariduskäik. Tulevikuplaanid.
 -       Vaba aja veetmise viisid. Enda eelistuste väljendamine ja põhjendamine. Kultuurielamuse kirjeldamine.  
-       Puhkuse veetmise viisid, aktiivne ja passiivne puhkus. Reisimine, reisi planeerimine. Tee leidmine, info küsimine võõras linnas. Reisimuljete jutustamine. Vaatamisväärsused. Juhtunu, sündmuse kirjeldamine.  
-      Asjaajamine ametiasutustes. Suhtlemine teenindusasutustes ja kaubandusvõrgus. Kaubanduskeskuses, toidupoes, pangas, postkontoris jne. Info küsimine, kaebuste esitamine. Telefonivestlus. 
-      Ühiskondlik elu. Uudised ja päevakajalised sündmused. Reklaam. Oma arvamuse avaldamine. 
-      Kohvikus ja restoranis. Menüüd ja retseptid. Täpsustavate küsimuste esitamine. Kiitva hinnangu andmine, rahulolematuse väljendamine. Toiduained, söögid ja joogid. Tervislik toitumine. Eri maade söömistavad. 
-       Ilm ja loodus. Ilmateate koostamine. Ümbruse kirjeldamine. Loomad, linnud taimed. Aastaaegade, looduse kirjeldamine eri maades. 
-       Arsti juures ja apteegis. Haiglas. Kiirabi kutsumine. Kehaosad, organid ja kaebused. 
-      Kinnisvara. Korteri üürimine ja ostmine. Maja osad, mööbel, kodutehnika. Ehitus ja remont.
-       Seltskonnaüritused. Sõpradel külas. Ametlikul vastuvõtul. Seltskondlik vestlus.  
-      Välimus ja iseloom. Inimeste iseloomustamine ja kirjeldamine. Inimsuhted. Konfliktide lahendamine. Oma soovide ja eelistuste väljendamine, vestluspartneri soovide ja eelistuste kohta küsimine. Ettepanekud ja kokkulepped. Oma seisukohtade väljendamine ja põhjendamine.
 
Grammatika: Oleviku ja mineviku ajavormid. Tuleviku väljendamine. Määrava ja umbmäärase artikli kasutamine. Passiiv. Tingimuslaused. Kaudne kõneviis. Eessõnad. Modaalverbid. Asesõnad. Küsisõnad. Omadussõnade võrdlus.
 
Õppekeskkond:
Kursused viiakse läbi tunni alusel keeleõppeks renditavates ruumides Tallinnas või mujal Eestis. Õppeklassid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele. Õppeklassides on internetiühendus ning nad on varustatud tahvli, arvuti ja audio-visuaalse esitlustehnikaga. Inglise keele veebipõhised kursused toimuvad kas Zoomi või Discordi veebiplatvormil.

Õppemeetodid:
Põhiliselt kasutatakse kommunikatiivõppemeetodeid, nagu dialoogid, rollimängud, grupi- ja paaristöö jm, ka grammatikaharjutusi baasteadmiste omandamiseks, lugemis- ja kuulamisharjutusi õige häälduse juurutamiseks ning kõne ja kirjaliku teksti mõistmise arendamiseks.

Hindamismeetod. Hindamiskriteeriumid:

Õppijatele antakse õpiväljundite omandamise kohta tagasisidet jooksvalt õppeprotsessi käigus. Hindamine toimub lõpueksamil, mis koosneb suulisest ja kirjalikust osast. Suuline osa on vestlus õppija ja õpetaja vahel. Kirjalik osa koosneb kuulamisharjutusest, grammatikaharjutusest, lugemisharjutusest ja kirjalikust loovtööst.

Kuulamine – saab aru küsimustest ja kuuldud info, raadio- ning telesaadete põhissisust. (Hinnatakse eksami kirjaliku osa kuulamisharjutuses ja suulise osa vestlusel.)

- Lugemine – mõistab tekstide sisu, saab aru sündmuste, mõtete ja soovide kirjeldustest, saab aru tööga seotud sõnavarast ja tekstidest, lünkharjutuste tegemisel tunneb ära korrektse grammatilise vormi, arvab ära tundmatuid sõnu konteksti baasil. (Hinnatakse eksami kirjaliku osa grammatika- ja lugemisharjutuses.)

- Rääkimine – räägib ettevalmistuseta endast, oma perest, igapäevaelust ja tööst, huvialadest, plaanidest ja kavatsustest. (Hinnatakse eksami suulise osa vestlusel.)

- Kirjutamine – oskab koostada korrektse ülesehitusega teksti, kirjeldada oma kogemusi ja muljeid, oskab moodustada grammatiliselt korrektseid lauseid. (Hinnatakse eksami kirjaliku osa grammatikaharjutuses, lugemisharjutuses ja loovtöös.)

 
Õppematerjalid:
1. John and Liz Soars “New Headway Intermediate” 5thedition. Oxford University Press, 2019.
2. Raymond Murphy “English Grammar in Use”, Cambridge University Press, 2011.
3. Õpetaja koostatud materjalid.
 
Täiendkoolituse lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
Keeltekeskus Kaja väljastab kursusel osalejale tunnistuse juhul, kui õppija osales vähemalt 60% auditoorsetest tundidest ja sooritas edukalt kursuse lõpueksami. Lõpueksamil, mis sisaldab nii kirjutamise, kuulamise, lugemise kui ka kõnelemise osa, kontrollitakse ülaltoodud õpiväljundite omandamist. Eksam loetakse sooritatuks, kui õppija saavutab vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast.
Tunnistusel märgitakse lõpetatud kursuse nimetus ja maht, kursuse toimumise aeg, osaleja nimi ja isikukood. Tunnistusele kirjutavad alla kursuse õpetaja ja Keeltekeskus Kaja juhataja. Juhul kui osaleja ei sooritanud edukalt kursuse lõpueksamit ja/või ei osalenud nõutavas mahus tundidest, väljastatakse talle kursuse lõpus tõend, millel märgitakse osaletud tundide arv. Tõendi allkirjastab Keeltekeskus Kaja juhataja.
 
Koolituse läbiviimiseks vajalik kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemus:
Inglise keele kursusi võivad läbi viia inglise filoloogid, inglise keele kui võõrkeele õpetaja või muu filoloogilise või muu kõrghariduse ja varasema täiskasvanutele inglise keele õpetamise kogemusega õpetajad.

Õppekava on kinnitatud 25.06.2018

Õppekava on viimati muudetud 25.10.2023.